عزیزم......!
فقــط یـــک نقطــه !
FixEd×

ادامـه مطلـب

و دیگــر هیـچ !

 اِستـــارت ~> 90/11/2

 


conтinue
*: Ms.Dot |
501:]
دارم میـرم تِــه !

س ِ چــآر روزی رو نیستــم .

نــت داشتــم میــام :)

دلـم تنــگ میشـه . . .

امــروز کلـی بـا مــامــاشــا خنـدیـدیم :*

خــالـه و عســل رو دیـدم ؛)

عشقـم عقیــق ازم کــوییــزِ دوبــاره میگیــره :))

و . . .

قلـم چـی گـرفتـم ! =))

 

 

*: Ms.Dot |
500:]
دوســت دارم بـرم پیـش ِ کــافـه چــی ؛

چــای و کیــک بخــورم !

دلـم گــرفتـه . . .

پــادری ِ کــافــه رُزینــه ، تــو لینکــام هســت :)

*: Ms.Dot |
500:]
اِحســـاس میکنــم میتـونـم

ی ِ شــآعــر ِ خـوب بشـم !

نَ جــدی میگـم ؛

Mr میگـه : شعـرات خیلـی قشنگـن !

شـایـد داره چـوب کـاری میکنـه امــا

مــامـوشکــا کـه دیگـه اُستــاد ِ ادبیــاتــن ،

میگــن : خیلــی بــاحــالــن !

آهنــگ ِ وبـم خیلــی حــال و هــوای ِ

پــارتـی مــارتــی داش !

مــام کـه تـو عمـرمــون نـرفتیـم ،

زدیـم تـو خـط ِ عــرفـــانــی ؛

(-_-) <~ مـن

(*-*) <~ Mr

_____

مــامــوشکـآ : مــامــانیـم

صـرفــاً جهــت ِ اطلــاع !

 

 

*: Ms.Dot |
499:]
خستــم ! -_-

خــوآبـم میــآد !

Mr آن نمیشــه ؛

اـــوووووووــف !

امــروز کلــآس رفتـم ؛

تـوی ِ رآه ی ِ تیکــه همــش بـوی ِ

آدآمــس ِ پــُـلــآر یـا Lve is میــومــد !

آآآآخخخخ هــوس کـردم :(

تــو ایــران اصــلشـو نـدان !

تــا ی ِ زمــانــی اصــل بـودن ؛

اونـم خـدا بیــامُــرزه ،

حــرف ِ 7 ، 8 ســال ِ پیـش ِ !

=))

مـــن مــــــوخـــــوآآآآآم

:'(

 

 

*: Ms.Dot |
498:]
آهنــگ ِ وبــم : بمــــب ِ !

امــروز کلــی بــآهـآش Hip~Hop رقصیـدم :))

دآن ~>

[ Problem _ Ariana G Ft  Iggy A ]

*: Ariana

 

 

*: Ms.Dot |
497:]
بــالــاخــره پیــدا کـردم ؛

قــالبمــو =))

نخنــدیـن دیگــه !!

*: Ms.Dot |
496:]
دیشـب ؛

یعـنــی تــا همیــن چـنـد ســاعــت پیــش ،

خیلــی بــد بـود !

کلــی تــرسیــدم !

تــآ مــرزِ سکتــه هـp رفتـp امــا بـه لطــف ِ :

خــدا ؛ فــرشتــp ؛ قــرآن و تسبیحــp

خـوبـp

شــب و صبحــت بخیــر بلـاگفــآ

مــا کـه رفتیــp بخــوابیـp :*

*: Ms.Dot |
495:]
امـــروز :

روزِ مــن ِ !

روزِ تــوجــه بـه مــورچــه هــآس !

منــp مــورچــp :)

*: Ms.Dot |
494:]
خــوآب ! 8_9

چشمـــآی ِ آلبــالـو گیلــاس حکــآیــت ِ مــن ِ !!

:))

*: Ms.Dot |