X
تبلیغات
عزیزم......!


عزیزم......!سلام...

! خـوش اومـدی...

√ اینجـا یـه خـونـه ی قـدیمیـه کـه خیلـی دوسـش دارم...

! جـاییـه کـه احسـاسـاتمـو تـو مـواقـع مختلـف نـوشتـم...!

! مجبـور نیستـی بخـونـی و نظـر بـدی...

! امـا خصـوصیـم نیستـن کـه بگـم بـرو بیـرون...

√ اینجـا دنیـایِ مجـازیـه، پـس بـا کسـی رودروایـسـی نـداریـم...!

! شـایـد تـو وب-آیِ مختلـف زیـاد گفتـن :{ دنیـایِ مجـازی دنیـایِ مجـازی... }:

√ بـه هـر حـال...

! پـروفـایلـم فعـالـه ------> کلیـک

! آهنـگ داره وبـلاگـم؛ خواستـی گـوش کـن: Not like the movies by Katy Perry

√ آهـان یـه مطلبـی،

! از اون وبـلاگـای شلـوغ پلـوغ نیسـت...

! عـاشقـونـه هـم نیسـت...

! جکـو اینجـور چیـزام نمیـذارم...

√ حـرفـای دلمـه...

! اگـه پـایـه ای بـاش...

نیستـی خـداحـافـظ...

√ اهـان، اونـایـی کـه میگـن خیلـی داره قـانـون میـذاره،

> بـایـد بگـم وبـلاگمـه،دوسـت دارم بـر اسـاس قـوانینـم اِدارش کنـم...!

+ نظــرات همیـــن پُســت؛ اگــه نیـــاز بــه جــواب بــاشـه تـو وبلــاگتـون جــواب میـدم... [(:]

+ دیـگه کسـی لینــک نمیشــه!ســر بـزنیــن، ســر میــزنــم!


~> مــورچـــہ نـــوشـــت |


بعضیـــا جــدا رو مُخــن!

اونـم نـه بــا دو تــا پــا . . .

×4دســت و پــا . . .

انگـــار یــارو داره رو مـُخـت پــارکـور میـره [ :/ ]

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


امــروز رفتـم بیـرون کلــاس . . .

بعـدشـم رفتـم مطـبِ سـونـوگـرافـی بـا دوستـم "ش" !

نمیـدونـم چطــور از اونجــا سـر درآوردم . . .

فقـط وقتـی میخـواستـم بـرم خـونـه کـه "ش" گـف ممکنـه بچـه ی خـواهـرش منگـل بشــه!

بـا "ش" اومـدیـم تـو خیـابـونـو گـریـه کـردیـم!

داشتـم دیـوونــه میشـدم!

"ش" همـش میخـواس بـره تـو خیــابـون جیـغ بـزنـه . . . . . . .

خــدایـــا؟!

حکمتـت کجــاس آخـه عشــقِ مـن؟!

اول مــادرشـونـو ازشـون گـرفتـی الــآنـم کـه . . . . . . .

خـدایــآ؟

شکــوفـه نمیتـونـه از ایــن محکـم تـر بــاشـه!

گنــآه داره!

بـه دادش بــرس!

هـر کـی ایـن پســتو میخـونـه از تـه دلـش دعــا کنــه . . .

لطفـــا!

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


تـو تــاکســی خستــه نشستــه بــودم . . .

مغـزم زیـر آفتـــاب اِرور میـداد!

یـه هـو دیــدم یـه پسـرِ دبیرستـــانــی داره گــوشــیِ تلفنـــایِ همگــانـی رو بــرعکـس میکنــه!

هـم خنـدم گـرف هـم گفتـم عجــب کــارِ جــالبـی!

+ فــک کنــم دارم عـــاشــق ثنـــا میشـم!

:))))))

خیلـی دختــرِ خـوبیـه!

هعــی . . .

ریـــاضـی فقـط واسـه یـه منفـی مثبـتِ اشتبــاه شـدم 8/25 !!!

اصلـــا اعصـــاب نـدارم!

حتــی سـرِ مــامـوشکـــام غـرغــر زدم کـه چشـم پـزشکــی نمیـرم!

و انگـــار نمیـریـم . . .

:))

جــواب داد!

+ بـه قــولـی کـه بـه Mr دادم هـم نتونستـم عمــل کنـم!

آن لـــایـــن شــد!

مـن کـه میـدونـم تـو نمیتــونـــی مـورچتــو تهنـــی بــذاری . . .

Mr-و مــن؟

ببخشیــد!~> مــورچـــہ نـــوشـــت


بــارون!

بــا آرامــش میخــوابـم!

ممنـونـم خــدایـی . . .

1× بــابـــتِ Mr

2× بــابـــتِ Rain

3× بــابـــتِ EskaMoO

اووووووـــم!

خـــداروشکـــر!

+ دوســــت دآرم . . .

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


دلـم گـرفتـه و . . .

دیگــه حتـی بــا نـوشتــن تـو عـزیـزم....! هـم آروم نمیشــم!

+ آهنـگ [نگـرانتـم] از فــرزاد فـرزیـن!

هـووووـم دنیــا . . .

عجـب!

× بـه آرش گفتـم بـره بـرام اِسکمـو بگیــره

تنهــا چیـزیـه کـه الــآن سـرحــالـم میــاره!

امیـدوارم بستنـی نیــاره تحـویلـم بــده . . .

~~>  I've lost myself ~> مــورچـــہ نـــوشـــت


عــــاشــق قـــالـــبِ جــدیــدمـم!

اوووووووم خعلـــی خــوجلـــه!

:) :-* 3>
~> مــورچـــہ نـــوشـــت


مــــن مـُـخــــوام!!

اِسمَکـــــــــوووووو مــُـخــــوام!!

هــــوووووووـــــم!!

:(

+ خعلـــی خـــوب چیـزیــــِـــــس ایـــن اِسکمــــووووو!!!

:))))

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


خـــداونــد همـه ی مـــارو ببخشــه و بیـــامــرزه!

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


خیلــی بــد نـــاراحــت شـدم خیلــی!

اصــلا انتظـــارشـو نـداشتـم!

مخصــوصـــا از . . . . . . . . . . . . .

+ هــه!هعــی . . .

مـونـدم یخـه کیـو بگیــرم!
~> مــورچـــہ نـــوشـــت


welcome

http://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/weolcome1.png

minigif034

akhEy . . .
 in chand ta doOoOona ro kheli Dos Daram <3

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


هــــوووووووووووــــم!

خستــــم...!

هــــوووووووووووــــم!

me30 خـــدا جـــووووون . . .

امتحـــانـــامـــو مثـــلِ هـــمیشــه تــوپ دادم . . .

me30 عشقـم کـه دعــا کردی!

+ دوســـت دارم خــدا جـــونـم + حضـرت فـــاطمـه (س)~> مــورچـــہ نـــوشـــت


MerC Khoda JoO0O0onAm . . .

Oo0oOm . . .

CheghaD Khosh Gozasht . . .

[:-*]
~> مــورچـــہ نـــوشـــت


احســـاس زیبــایِ خــوشبختـــی تمـــامِ وجـــودِ دختـــری نــوجــوان بــه نـــامِ " مــورچـــه " را فـــرا گـــرفتـــه!

:))))))

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


قشنـــگ تـــریـــن تبـــریـــک رو بهــم گفــت!

خـــداجـــون؟

ممنـــون کـه دخمـــل شـــدم . . .

نـــاز شــدم . . .

جیگـــمل شــدم . . .

عســل شــدم . . .

Mr-و میبینــی؟!خـــود شیفتگـــیِ تــو بـه منـــم ســرایــت کــرده!


" روزمـــون مبـــارک صــورتیــا !!! "


?Who run the world

 !!!GirlS

:)
~> مــورچـــہ نـــوشـــت


همــه رو بــرق میگیــره، مـــا رو چـــراغ نفتـــی حکـــایــتِ مــنِ بیچـــارَس . . .!

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


قــراره جلبکـــم بیـــاد . . .

خـــدا جـــون جـــونـــم؟!؟!

خعلـــی دوسـت دارم!

عــــاشقتـــم . . .

+ دوســت دارم Mr-و مـــن!


~> مــورچـــہ نـــوشـــت


روزت مبــارک بـــانــویِ بهشــتِ دنیـــام!

روزت مبـــارک جـــریـــانِ عشــق قلبـــم!

روزت مبـــارک ملـــودی مهــربــونــی و حیـــات زنــدگـیِ مــن!

روزت مبـــارک مـــامـــانیــــم . . .

+ دوســـت دارم مـــامـــوشکــــام(اصطلــاحــاً بنــده بـه مـــامــان میگــم مـــامــوشکـــا:)))))~> مــورچـــہ نـــوشـــت


" صــرفـه جـویـی در مصـرفِ انرژی هــا "

هـــوووووووـــم!

نظـــریـــه ی جـــالبیـــه!

بیشتـــر بهــش عمـــل میکنــم!

بـه کمـــک شمـــا،

بــرای نســلِ آینــده!

^_^

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


سلـــآم عـــزیـــزمِ مــن . . .

:)


<~~ادامهـ مطلب
~> مــورچـــہ نـــوشـــت


رفـــت تـــا خــودش را پیــدا کنــد . . .

امیــدوارم مــن خـــود را گـــم نکنـــم . . .

بیـــن ایـــن فـــاصلــه هــایـی کـــه بـــه آن وصلـــه زدم . . .

و حـــالــآ 1024 کیلـــومتـــر،

شــد فـــاصلـــه ای دورتـــر از بنـــده و بهشـــت!

+ منتظــرت خــواهــم مـــانـد!
~> مــورچـــہ نـــوشـــت


بــــارون . . .

مـــی بـــاره!

:)

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


بـــه هیـــچ کــــــَــ ـس مــربــوط نیـــس!

مـــن بـــا جفتمـــون خـــوشبختــــم . . .

هــر کــی چشــمِ دیـــدن نـــداره مشکـــلِ خـــودشـــه!

خـــدا جـــــونمـــــون مــــــا رو واســـه هـم خـــــواســـه!

مــــا بــــا بـــودن در کنـــــار هــــم خیلـی خـــوشبختیـم!

خیلـــیـــم مــــوفقـــیـــــــم!

مــــا بـــا هـــم کــــاملیـــم!

چشـــمِ بـــد دور بــــاشــــه ایشــــالـــــآ . . .

دوســـت دآرـــم خـــدا جـــونــم کــه بهــم بخشیـدیــش!

+ اینـــا رو ذکـــــر کـــردم کــه بگــم بــه کســی ربطــی نـداره، چیــزیــم نشــده!کلـــی گفتـــم
~> مــورچـــہ نـــوشـــت


اومـــدی . . .

امـــا همیـن کـه تـــو اومــدی آفتـــاب رفــت . . .

فــک کنـــم خــدا آفتــابشــو دزدیــد تــا هـوس نکنـــم بکشــونمــت بیــرون!

[:S]

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


Mr-و مــن؟؟؟؟

تــو کـه میــدونـی مــن عصــر جمعــه هــا چقــد دلــم میگیــره!

تــو کــه میــدونـی حــالِ هیـــچ چیــزی رو غیــرِ تــو نــدارم جمعــه هــا!

تــو کــه میــدونــی فقـط تـو میتونــی حــالمـو خـوب کنــی!

پـــس چــرا نیستــی عــزیــزم؟!

ای کـــاش همیــن الــآن میـومـدی اینجـــا!

پیــش گلــی هـوشــوووووو . . .

هـــووووووووــــــــــــــــــــــم . . .

Mr-و مــن؟!

حــرف زدن بــا تـو از صـد تــا قـدم زدن تــو خیــابـون بهتـره . . .

دیـــدن آفتـــاب و پـــارک و فضـــایِ ســرســبز وقتــی خـوبـه کـه دســـت تـو دســتِ تــو بـــاشــم . . .

نگـــاه کــردن بـه آسمــون آبـی و زیــر سقــف آسمــون لبخــند زدن . . .

یـــا وقتـــایـی کـه سقــف آبیمــون ســوراخ میشــه و چکـــه میکنــه و جـــون میـده واســه عـــاشقــی . . .

حــرف زدن بــا تــو از خــوردن آلــوچــه بــا نمـک سبــز، اِسکمــو، نــوشمــک، بستنـــی میــوه ای، یــخ دربهشــت کــه خعلـــی خــوشــزه اَس و . . . بهتــره!

از دیــدن بـــازیِ بچــه ســال اوِلِ ابتــدائـی هــا کــه بــدونِ دغــدغــه واسـه مـدرسـه ی فــردا میــان پــارک . . .

نــــومـــودونــــم دیجـــه . . .

از هـــر چـــی کـه فکـــرشــو کنـــی بهتـــره!

اووووووم . . .

آخ؛ لُپتــــو بکشـــمو بـــا صـــدایِ نـــازک بگــــم: عخـــــی؟!

تـــواَم بگــی: جــــونِ دلِ عخــی؟!

منـــم بـــا همــون صـدایِ بچــه گــونه بگـــم: خعلـــی زِشـــی!

تـــواَم واســم بخنـــدی . . .

هعـــی . . .

Mr-و مـــن؟!

دوســـت دارم!

و

دلـــم بــرات تنـــگ شـــده!

[:) 3> :-*]~> مــورچـــہ نـــوشـــت


دلم Mr رو مــوخـــواد . . .

کـــم کــــم دارم لــوس میشــم . . .

ای بــابــا . . .!

هــوووووــم . . .

Mr-و مــن . . .

فــردا امتحــان زبــان فــارسـی(5 درس)+جغــرافـی(2درس)+عــربی(3درس)داریـــَم!

فقــط عــربــی یــه دور نگـــاش مــونـده . . .

فــارسیَــم 3 درســش . . .

بعـدش بــایــد زیســت و شیمــی و ریــاضــی بـوخـونــم . . .

هـــووووووـم . . .

Mr-و مـــن کــوجـــایـی؟!

هعــی!~> مــورچـــہ نـــوشـــت


پــروفایلـــم refresh شـد...!

:)

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


سلــام...

امـروز نـرفتـم انجمـن شعـر...

یعنـی نشـد...

آقا به دوستم "آ" و خــانـوم معلــم "آ" هم نشد که اطلاع بدم...

از همه مهم تر Mr.A

بعد از ظهر مامان گفتن که گلی نرو انجمن، سپهر(پسر پسرخالم(که من دایی صداشون میکنم))منتظرته!

آقا منم باز عذابم گرفت که باید با سپهر بازی کنم...

یه حالِ بدیم داشتم فجیع...

یه سرماییم خورده بودمو گلو دردم داشتمو شده بود قوزِ بالا قوز...!!!

میگن طرف گاوش بزادا؟؟؟؟

من گاومیشم زاییده بود...!

اوووف...

حالا تو اینجور افکار نا امید کننده بودم که بیا و ببین!!

به هر حال یه نیم ساعتی خوابیدم(بعد حرف زدن با Mr)...

بعد ساعت 4 از جام پریدم!!!

اوووووووف...

کِشِ مومو از روی میز آرایش کشیدمو رفتم سر مامان...

مــن"مــــامــــان؟!؟!؟!دیرم شدددددد!!!چرا بیدارم نکردی؟؟؟؟؟"

مــامــان"من از کجا باید میدونستم...!!!!"

طی یه اقدام انتهاری که خودمم نمیدونم از خواب آلودگی و میل به خواب بیشتر بود یا حال نداشتم برم انجمن!!!

به هر حال دوباره رفتم سر جامو گفتم"مامان؟؟؟من نمیرم...!"

مامانیم ذوووق ذووووق!

منم ذوق مرگ تر خوابیدم...

ساعت 5 پاشدم اماده شدم بابا اومدن رفتیم...

خیلـــــــــــــــــی خوش گذشت!

اما دلتنگ یکی بودم...

راستش عکس یه عروسیو بهم نشون دادن اونقده با کلاس بود!!

هر دوتا پزشک بودن!

تو دلم گفتم منو Mr.A هم همونجوری میشیم اگه Mr.A قبول کنه و امسالو بمونه تا بهش زیست یاد بدم!!!

اووووووووووم...

آخ...

راستی سپر بهم یه حرفایی زد...

بهم گفت:گلناز؟

گفتم:جانم؟

گفت:تو تا حالا فک کردی میخوای چن سال دیگه ازدواج کنی؟

مگفتم:نه عزیزم...

گفت:تو الان چن سالته؟

گفتم:16...

با دستاش شمردو گفت:16...17...18....19...20!

20 باید بری...

گفتم:نه عزیزم...

(تو دلم گفتم:گلناز خیلی مسئله رو جدی گرفتیا؟؟؟؟)

اونم انگار فهمیدو گفت:خب تا 27 دیگه...

گفتم:هعی...آره عزیزم...

گفت:گلناز؟تا حالا فک کردی میخوای با کی عروسی کنی؟؟

خندیدمو گفتم:نه سپهرووووم...

گفت:من فک کردم...جزء دغدغه ی فکری این روزای من شده!آخه میدونی هر روز که میرم بیرون هی دخترای خوشگل تری رو میبینمو...نمیدونم...

با لحن همدردی گفتم:آره...منم وقتی بچه بودم...

(دیدم گفتم بچه بودم زشته...اخه 10 سالشه بچه نیست که!)

جملمو عوض کردم:منم وقتی هم سن تو بودم همینطوری بودم...

گفت:گلناز؟

گفتم:جانم؟

گفت:ایشالا اگه عروسیت دعوتم کردی بعدش یه جای خصوصی یه چیزی بهت میگم،اینو به خاطرت بسپار!

گفتم:باشه سپهروم...

گفـت:یعنی...شاید گفتما...شایدم تو رودروایسی موندمو نگفتم...البته اونو الان میخواستم بگم...ای بابا...با ارش بازی کردم دیوونه شدم...تو حرفامو زیاد جدی نگیر...فقط تیکه ی عروسیتو جدی بگیر...

بعـدشـم سـرشـو تـو دستـاش گـرف...

آرش بــا مهـربـونـی بهـش خیـره شـده بـود...

و منـم درگیـر خـودمـو Mr.A بــودم...

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


قــالــب قبلیـمو خیلـی دوسـت داشتــم امــا یکـم تنــوع لــآزمــه!

:)

~> مــورچـــہ نـــوشـــت


اینــم مـن و آرش(داداشــم) وقتــی بــاهـم دعـوامـون میشــه!

+ گـــاهـی مــن اون بنفــشِ میشـم گــاهــی آرش، اصــن یــه وضیـــه...!!

بـه قــول Mr.A : " خخخخخخخخخخخخخ "


~> مــورچـــہ نـــوشـــت


.:Design:.