عزیزم......!
فقــط یـــک نقطــه !
FixEd×

ادامـه مطلـب

و دیگــر هیـچ !

 اِستـــارت ~> 90/11/2

 


conтinue
*: Ms.Dot |
499:]
خستــم ! -_-

خــوآبـم میــآد !

Mr آن نمیشــه ؛

اـــوووووووــف !

امــروز کلــآس رفتـم ؛

تـوی ِ رآه ی ِ تیکــه همــش بـوی ِ

آدآمــس ِ پــُـلــآر یـا Lve is میــومــد !

آآآآخخخخ هــوس کـردم :(

تــو ایــران اصــلشـو نـدان !

تــا ی ِ زمــانــی اصــل بـودن ؛

اونـم خـدا بیــامُــرزه ،

حــرف ِ 7 ، 8 ســال ِ پیـش ِ !

=))

مـــن مــــــوخـــــوآآآآآم

:'(

 

 

*: Ms.Dot |
498:]
آهنــگ ِ وبــم : بمــــب ِ !

امــروز کلــی بــآهـآش Hip~Hop رقصیـدم :))

دآن ~>

[ Problem _ Ariana G Ft  Iggy A ]

*: Ariana

 

 

*: Ms.Dot |
497:]
بــالــاخــره پیــدا کـردم ؛

قــالبمــو =))

نخنــدیـن دیگــه !!

*: Ms.Dot |
496:]
دیشـب ؛

یعـنــی تــا همیــن چـنـد ســاعــت پیــش ،

خیلــی بــد بـود !

کلــی تــرسیــدم !

تــآ مــرزِ سکتــه هـp رفتـp امــا بـه لطــف ِ :

خــدا ؛ فــرشتــp ؛ قــرآن و تسبیحــp

خـوبـp

شــب و صبحــت بخیــر بلـاگفــآ

مــا کـه رفتیــp بخــوابیـp :*

*: Ms.Dot |
495:]
امـــروز :

روزِ مــن ِ !

روزِ تــوجــه بـه مــورچــه هــآس !

منــp مــورچــp :)

*: Ms.Dot |
494:]
خــوآب ! 8_9

چشمـــآی ِ آلبــالـو گیلــاس حکــآیــت ِ مــن ِ !!

:))

*: Ms.Dot |
493:]

دلپیچـــه ای رقیـــق ،

بـا ضعفـــی خفیــف ،

وســرمـایـی عمیـق ،

تنــم را در آغـــوش میکشــد ،

وقـتــی تنـهــا رویــا میسـازم ،

کنــارِ تــو بــودن را !

* KhasS

 


Tag: خــودم
*: Ms.Dot |
492:]
اــــوووووووـــم

مــن عـــالیــَــــم ! :)

چــون بـا علیَـــم ! :*

 

 

*: Ms.Dot |
491:]
جــدا خــوشبختــم !

از همــه لحـــاظ !

خــدایــــآ ؟!

بـــی نهـــایــت میپــرستــمت !

 

 


Tag: خــدا جـون
*: Ms.Dot |