X
تبلیغات
عزیزم......!

سلام...

! خـوش اومـدی...

√ اینجـا یـه خـونـه ی قـدیمیـه کـه خیلـی دوسـش دارم...

! جـاییـه کـه احسـاسـاتمـو تـو مـواقـع مختلـف نـوشتـم...!

! مجبـور نیستـی بخـونـی و نظـر بـدی...

! امـا خصـوصیـم نیستـن کـه بگـم بـرو بیـرون...

√ اینجـا دنیـایِ مجـازیـه، پـس بـا کسـی رودروایـسـی نـداریـم...!

! شـایـد تـو وب-آیِ مختلـف زیـاد گفتـن :{ دنیـایِ مجـازی دنیـایِ مجـازی... }:

√ بـه هـر حـال...

! پـروفـایلـم فعـالـه ------> کلیـک

! آهنـگ داره وبـلاگـم؛ خواستـی گـوش کـن...

√ آهـان یـه مطلبـی،

! از اون وبـلاگـای شلـوغ پلـوغ نیسـت...

! عـاشقـونـه هـم نیسـت...

! جکـو اینجـور چیـزام نمیـذارم...

√ حـرفـای دلمـه...

! اگـه پـایـه ای بـاش...

نیستـی خـداحـافـظ...

√ اهـان، اونـایـی کـه میگـن خیلـی داره قـانـون میـذاره،

> بـایـد بگـم وبـلاگمـه،دوسـت دارم بـر اسـاس قـوانینـم اِدارش کنـم...!

+ نظــرات همیـــن پُســت؛ اگــه نیـــاز بــه جــواب بــاشـه تـو وبلــاگتـون جــواب میـدم... [(:]


+ مــورچـــہ نـوشـــت |

بــــارون . . .

مـــی بـــاره!

:)

+ مــورچـــہ نـوشـــت

بـــه هیـــچ کــــــَــ ـس مــربــوط نیـــس!

مـــن بـــا جفتمـــون خـــوشبختــــم . . .

هــر کــی چشــمِ دیـــدن نـــداره مشکـــلِ خـــودشـــه!

خـــدا جـــــونمـــــون مــــــا رو واســـه هـم خـــــواســـه!

مــــا بــــا بـــودن در کنـــــار هــــم خیلـی خـــوشبختیـم!

خیلـــیـــم مــــوفقـــیـــــــم!

مــــا بـــا هـــم کــــاملیـــم!

چشـــمِ بـــد دور بــــاشــــه ایشــــالـــــآ . . .

دوســـت دآرـــم خـــدا جـــونــم کــه بهــم بخشیـدیــش!

+ اینـــا رو ذکـــــر کـــردم کــه بگــم بــه کســی ربطــی نـداره، چیــزیــم نشــده!کلـــی گفتـــم
+ مــورچـــہ نـوشـــت

اومـــدی . . .

امـــا همیـن کـه تـــو اومــدی آفتـــاب رفــت . . .

فــک کنـــم خــدا آفتــابشــو دزدیــد تــا هـوس نکنـــم بکشــونمــت بیــرون!

[:S]

+ مــورچـــہ نـوشـــت

Mr-و مــن؟؟؟؟

تــو کـه میــدونـی مــن عصــر جمعــه هــا چقــد دلــم میگیــره!

تــو کــه میــدونـی حــالِ هیـــچ چیــزی رو غیــرِ تــو نــدارم جمعــه هــا!

تــو کــه میــدونــی فقـط تـو میتونــی حــالمـو خـوب کنــی!

پـــس چــرا نیستــی عــزیــزم؟!

ای کـــاش همیــن الــآن میـومـدی اینجـــا!

پیــش گلــی هـوشــوووووو . . .

هـــووووووووــــــــــــــــــــــم . . .

Mr-و مــن؟!

حــرف زدن بــا تـو از صـد تــا قـدم زدن تــو خیــابـون بهتـره . . .

دیـــدن آفتـــاب و پـــارک و فضـــایِ ســرســبز وقتــی خـوبـه کـه دســـت تـو دســتِ تــو بـــاشــم . . .

نگـــاه کــردن بـه آسمــون آبـی و زیــر سقــف آسمــون لبخــند زدن . . .

یـــا وقتـــایـی کـه سقــف آبیمــون ســوراخ میشــه و چکـــه میکنــه و جـــون میـده واســه عـــاشقــی . . .

حــرف زدن بــا تــو از خــوردن آلــوچــه بــا نمـک سبــز، اِسکمــو، نــوشمــک، بستنـــی میــوه ای، یــخ دربهشــت کــه خعلـــی خــوشــزه اَس و . . . بهتــره!

از دیــدن بـــازیِ بچــه ســال اوِلِ ابتــدائـی هــا کــه بــدونِ دغــدغــه واسـه مـدرسـه ی فــردا میــان پــارک . . .

نــــومـــودونــــم دیجـــه . . .

از هـــر چـــی کـه فکـــرشــو کنـــی بهتـــره!

اووووووم . . .

آخ؛ لُپتــــو بکشـــمو بـــا صـــدایِ نـــازک بگــــم: عخـــــی؟!

تـــواَم بگــی: جــــونِ دلِ عخــی؟!

منـــم بـــا همــون صـدایِ بچــه گــونه بگـــم: خعلـــی زِشـــی!

تـــواَم واســم بخنـــدی . . .

هعـــی . . .

Mr-و مـــن؟!

دوســـت دارم!

و

دلـــم بــرات تنـــگ شـــده!

[:) 3> :-*]+ مــورچـــہ نـوشـــت

دلم Mr رو مــوخـــواد . . .

کـــم کــــم دارم لــوس میشــم . . .

ای بــابــا . . .!

هــوووووــم . . .

Mr-و مــن . . .

فــردا امتحــان زبــان فــارسـی(5 درس)+جغــرافـی(2درس)+عــربی(3درس)داریـــَم!

فقــط عــربــی یــه دور نگـــاش مــونـده . . .

فــارسیَــم 3 درســش . . .

بعـدش بــایــد زیســت و شیمــی و ریــاضــی بـوخـونــم . . .

هـــووووووـم . . .

Mr-و مـــن کــوجـــایـی؟!

هعــی!+ مــورچـــہ نـوشـــت

پــروفایلـــم refresh شـد...!

:)

+ مــورچـــہ نـوشـــت

سلــام...

امـروز نـرفتـم انجمـن شعـر...

یعنـی نشـد...

آقا به دوستم "آ" و خــانـوم معلــم "آ" هم نشد که اطلاع بدم...

از همه مهم تر Mr.A

بعد از ظهر مامان گفتن که گلی نرو انجمن، سپهر(پسر پسرخالم(که من دایی صداشون میکنم))منتظرته!

آقا منم باز عذابم گرفت که باید با سپهر بازی کنم...

یه حالِ بدیم داشتم فجیع...

یه سرماییم خورده بودمو گلو دردم داشتمو شده بود قوزِ بالا قوز...!!!

میگن طرف گاوش بزادا؟؟؟؟

من گاومیشم زاییده بود...!

اوووف...

حالا تو اینجور افکار نا امید کننده بودم که بیا و ببین!!

به هر حال یه نیم ساعتی خوابیدم(بعد حرف زدن با Mr)...

بعد ساعت 4 از جام پریدم!!!

اوووووووف...

کِشِ مومو از روی میز آرایش کشیدمو رفتم سر مامان...

مــن"مــــامــــان؟!؟!؟!دیرم شدددددد!!!چرا بیدارم نکردی؟؟؟؟؟"

مــامــان"من از کجا باید میدونستم...!!!!"

طی یه اقدام انتهاری که خودمم نمیدونم از خواب آلودگی و میل به خواب بیشتر بود یا حال نداشتم برم انجمن!!!

به هر حال دوباره رفتم سر جامو گفتم"مامان؟؟؟من نمیرم...!"

مامانیم ذوووق ذووووق!

منم ذوق مرگ تر خوابیدم...

ساعت 5 پاشدم اماده شدم بابا اومدن رفتیم...

خیلـــــــــــــــــی خوش گذشت!

اما دلتنگ یکی بودم...

راستش عکس یه عروسیو بهم نشون دادن اونقده با کلاس بود!!

هر دوتا پزشک بودن!

تو دلم گفتم منو Mr.A هم همونجوری میشیم اگه Mr.A قبول کنه و امسالو بمونه تا بهش زیست یاد بدم!!!

اووووووووووم...

آخ...

راستی سپر بهم یه حرفایی زد...

بهم گفت:گلناز؟

گفتم:جانم؟

گفت:تو تا حالا فک کردی میخوای چن سال دیگه ازدواج کنی؟

مگفتم:نه عزیزم...

گفت:تو الان چن سالته؟

گفتم:16...

با دستاش شمردو گفت:16...17...18....19...20!

20 باید بری...

گفتم:نه عزیزم...

(تو دلم گفتم:گلناز خیلی مسئله رو جدی گرفتیا؟؟؟؟)

اونم انگار فهمیدو گفت:خب تا 27 دیگه...

گفتم:هعی...آره عزیزم...

گفت:گلناز؟تا حالا فک کردی میخوای با کی عروسی کنی؟؟

خندیدمو گفتم:نه سپهرووووم...

گفت:من فک کردم...جزء دغدغه ی فکری این روزای من شده!آخه میدونی هر روز که میرم بیرون هی دخترای خوشگل تری رو میبینمو...نمیدونم...

با لحن همدردی گفتم:آره...منم وقتی بچه بودم...

(دیدم گفتم بچه بودم زشته...اخه 10 سالشه بچه نیست که!)

جملمو عوض کردم:منم وقتی هم سن تو بودم همینطوری بودم...

گفت:گلناز؟

گفتم:جانم؟

گفت:ایشالا اگه عروسیت دعوتم کردی بعدش یه جای خصوصی یه چیزی بهت میگم،اینو به خاطرت بسپار!

گفتم:باشه سپهروم...

گفـت:یعنی...شاید گفتما...شایدم تو رودروایسی موندمو نگفتم...البته اونو الان میخواستم بگم...ای بابا...با ارش بازی کردم دیوونه شدم...تو حرفامو زیاد جدی نگیر...فقط تیکه ی عروسیتو جدی بگیر...

بعـدشـم سـرشـو تـو دستـاش گـرف...

آرش بــا مهـربـونـی بهـش خیـره شـده بـود...

و منـم درگیـر خـودمـو Mr.A بــودم...

+ مــورچـــہ نـوشـــت

قــالــب قبلیـمو خیلـی دوسـت داشتــم امــا یکـم تنــوع لــآزمــه!

:)

+ مــورچـــہ نـوشـــت

اینــم مـن و آرش(داداشــم) وقتــی بــاهـم دعـوامـون میشــه!

+ گـــاهـی مــن اون بنفــشِ میشـم گــاهــی آرش، اصــن یــه وضیـــه...!!

بـه قــول Mr.A : " خخخخخخخخخخخخخ "


+ مــورچـــہ نـوشـــت

بعـدِ ظهـــر انجمــنِ شعــر دعــوتیـَم...

بـه همــراهِ معلـم آمــادگـی دفــاعیـم و یکـی از دوستــان شــاعــر میــرم!

نمیـدونــم کــدوم شعــرمـو ببـرم کـه بخــونـم...

هعــی...

+ دیشـــب عــــالـی بــــود!

امــروز بعــدِ انجمــن شعــرم بــاید بـرم خـونـه ی سپهــرو اینــآ؛ یعنــی پیــشِ زنـــدایـی جــون :)

ای کـــاش Mr.A هـم میتـونسـت بیـــاد...

هعــــی...

رآستـــی امــروز هــر شعــرـی کـه تــو انجمـــن خــونـدم فــردا واستـــون مــی ذارم...

دیشــب یــه تـــابلــویِ خــوجلـی بــرام خــریـده بـــوت!

عکسِ حجمـش بـالــآس...

آپلــود نیشــه...

+ هوووووم [:S]


+ مــورچـــہ نـوشـــت

خـــدایـــا؟؟؟؟

عــــــــاشقتـــم...

آخ شیمـــی آب خــوردن بــود...

:)

+ عشقــم؟خیلــی نفســی!همیــن!

+ مــورچـــہ نـوشـــت

سلــام خدایِ مهـــربـونــم...

قـــربــون مصلحتـــات بشـــم...

عــــــــــــــــــــــاشقتــــــــــــــــــــــــــم عمـــرم!

+ Mr.A مـن، دلـــم واسـت یـه نخــود شـــده عسلـــم...

:)

+ مــورچـــہ نـوشـــت

خـدایـا هـر وقـت کـه ازت نـاامیـد میشـم نـا امیـد تـرم میکنـی!!!

آخــه لــامصـب مگـه مـن چیکـــار میکنــــــم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خــدایــــا؟

هـر وقـت کـه از جلـوی مغـازه ی پــاییـن آپـارتمـانمـون رد میشـم،صـدای اذان میــاد...

بـاشـه...

بـــاشـه...

بـــاشـه لعنتـــی...

ولـی بـدون مـن بـدجـوری الــان بهـت احتیاج دارم!

واسـه ضغیـف بـودن خـودم متـــاسفـم.....

مگـه مینـو چیکــار میکنـه؟؟؟؟

نمــاز میخـونه؟؟؟؟

منـم خـونـدم!

بـــا خلـوص کــامــل خـونـدم..........

خیلـی بــدی...

فقــط بـــدون خیلـی بــدی...

+ فـُرمــتِ درد هــایـم یکــی اسـت!

+ مــورچـــہ نـوشـــت

آخخخخخخ...

یعنـی احســاس میکنـم دهنـم کـویـر لوتِ از بـس دینـی خـونـدم...

اوووووووف...

خـوبـه جغـرافیـا کنسـل شـده...

البتـه هفتـه ی پیـش خـونـدمـش....

اووووف خـدا جـووووون...

+ Mr.A هـم نیسـت کلـافـه ام بـدجـوووور...[:'(]

+ مــورچـــہ نـوشـــت

ای جـــونــــم خــدایـــی!

آقـــا امـروز رفتیـم بیـرون بـا مــامــان و بــابــا دنبــال آرش،

آقـــا مـوقعــه ی بـرگشـت یـه اسکـمـو سعـدی خـــوردیــــم!!!

اووووووووووووووووووووووم...

عــــــالـی بــود!

امــا همـون اول چوبـش شکسـت(از بــس خـوش شـــانسـم :/ )!!!

آخخخخخخ...

ولـی اونقــده خـوش مـزه بـود کـه حتـی در اون حــالتـم مـی چسبیـد...

از هـر جــا کـه رد مـی شــدیـم همـه زُل میـزدن بهـم!

احتمــالـا تـو دلشـون میگفتـن کـه دختـر اهـل دلیـه!!!

یــا شــایـدم بهـم میخنـدیـدن!

امـــا واسـم مهـم نــی...

مهـم اینـه کـه خـودم لـذت بـردم...

[:)]


+ مــورچـــہ نـوشـــت

بـــالــاخــره Mr.A میـــــاد...

هعـــــی خنـــا جـــونـــم...

هـــوووم...

+ ســاعــت 10 تمــام و مــن هـم چنــان منتظـــر!

[:(((((]

+ مــورچـــہ نـوشـــت

Today...!

کلـــاس زبـــان داشتـم...

خـــوب بـــود!

امـــا عـــالــیِ عــالــی نبــود...

زیــاد بهـم خـوش نگــذشـت...

بـه هـر حـــال؛

امـروز رفتیـم مـدرسـه...

هعـی بـد نبـود!

الــآن خــانـمِ "آ"(دوستـم)اِس داد...

فـک کنـم فهمیـده نــانـــاحنـم از دســـــِش...


+ مــورچـــہ نـوشـــت

فــــوتبـــال = مــن!!

بـه همیـن ســادگــی!!

ایـــن کــارت بــی جـواب نمـی مـونـه!!

تلـــافـی مـی کنـم در حــدّ لـــــــالـــــیگآ...!!!

فقـط بنگــرو نظــاره کـن...!!!

+ درســام تمـــوم شـدن؛ بــالـــاخـره!

+ مــورچـــہ نـوشـــت

یـــه مــدت بـود کـه فکـر میکــردم دیگــه اون گلنــاز سـابـق نیستـم...

احســاس میکـردم خیلـی بـد شـدم...

امــا تـو ایـن مـدت بهـم ثــابـت شـده خـوب بـودن تـوی وجـودِ منـه...

نـه مـن، بلکـه همـه ی آدمــا!

امــا یـه مـدت اینـو بـاور کـرده بـودم کـه بـدم...

صفــات خـوب تـو همـه اثبــات شـده هستـو هیـچ وقـتم از روحیـشون جـدا نمیشـه!

ایــن مــاهــا هستـیم کـه خـودمـونـو تـویِ شـرایطـی قـرار میـدیـم کـه خــوبیــامـونـو دیگـه نمیبینیـم...

بــاور میکنیـم کـه بـد شـدیـم و دیگـه نمـی تـونیـم مثــل قبـل پــاک و شـاد و مـوفـق بـاشیـم...

مـن خـونــه بــاورامـو خـونـه تکـونـی کـردم...

از یـه دوستـی بـه یـادگــار دارم کـه گفـت مــا مشکلمـون اینـه کـه تمــامِ بیمــاریهــا و مشکلـاتـو بـه خـودمـون نسبـت مـی دیـم...آخـرشـم سـرمـون میــان!

شــایـد واقعـــا اون لحظــه نــاراحـت شـدم و گفتـم تـو منـو نمیفهمــی...!

امـــا الــآن ...

واقعــا معنـی حـرفشـو میفهمـم ......... !

+ مــن یـه آدمِ خــوبـم؛ خــدام خیلـی دوسـم داره...

+ تــازگیــا زدم تـو فــازِ خـود شنـــاسـی؛ طبــق معمــول فــاز بلــآگمـو نـو نــوار کـردم...

+ [P;]

+


+ مــورچـــہ نـوشـــت

+ عـــاشــق آهنـگ جـدیـدِ وبلــاگــم...

[3>]

+ مــورچـــہ نـوشـــت

آنتـن گــوشیـم پــریـده...

تـو گــوشـی مـامـانـم زدم...

امـــا درسـت نشـد!

ای بـابـا...

عجــب جـــاییـم پــریـد!

[)':]

+ مــورچـــہ نـوشـــت

راحــت بگـم...

بـــا تمـــام وجـــودم احســـاس خـوشبختـی میکنـــم!

+ خــدایـــا؟شکـــرت...!

هــــووووووم...

هــــووووووم...

دلـــم لــواشـک میخـــــــواد!!!!

+ بچـه هــا؟

خـــوشبخـــت بـــودن بــه تنهـــا بــودن یــا نبـودن،

عـــاشـق شـدن یــا نشـدن،

پــول داشتــن یـــا نـداشتــن،

مهـم بـودن یـــا نبـودن،

و خیلـــی چیــزای دیگـــه مـــاهـــا فــک میکنـیم اگـه داشتیـم خـوشبخـــت بـودیـم، نیسـت...!

مـــن بـه ایـن مسئلــه ایمــان آوردم کـه زنـدگـی دوروزه و اصلــــاً ارزش یـــه قطـــره اشـــک و یـه لحظـه نــاراحتـی رو نـداره...!

بــه قــول یــه ســریـــالـی هـر چـه بـــادا بــاد!!

البتــه ایـن بـه ایـن معنـا نیسـت کـه مـــام دیگــه تلـــاش نکنیمـــا؟!؟!

نـــه...

هــر کســـی تـو زنـدگیــش یــه شکستـــایـی خـورده کـه بــاید ازشـون پنـد بگیــره...

تـو مجلـه موفقـیت خـونـدم کـه: اگــه تــو شرایـط خیلـی سخـت یـه نکتـه ی خنـده دار پیـدا کـردی بُــردی!

و ایــن جملــه خیلــی انرژی مثبـت داره!

هـــر روز متـولـد شیـم!!!

اگــه شــد واسه خـودمـون تـولـد بگیــریـم...!

البتـه یــه نفــری(از نظــر اقتصـــادی بـه صــرفـه تـره :دی)!!!

وای..!!!

چقــد حـــرف زدم امــا نکتـه ی اصلـی اینجـــاس:

لبخنـــد رضــایـت نشــونـدن روی لــبِ پـدرومــادر،معلـــما،و بــزرگتــرایـی کــه بـه گردنمــون حــق دارن...

کمــک بـه دیگــران،یـه عــذر خـواهـی ســاده و بــرقــراری دوستیـــا و هـر کـــار خــوب و خــدا پسنـدانـه ی دیگـه ای اینـــا خـوشبختیـــن!

+آآآآآخ مـــامـــان جـــون!!!مــــــــــن چقـــد خـــوشبختـــم!!!!!


+ مــورچـــہ نـوشـــت

ایـن روزهـا کسـی بـه خـودش زحمـت نمـی دهـد یـک نفـر را کشـف کنـد!

زیبـایـی هـایـش را بیـرون بکشـد...

تلخـی هـایـش را صبـر کنـد...

...!

آدمهـای امـروز، دوسـت هـای کنسـروی مـی خـواهنـد!

یـک کنسـرو کـه درش را بـاز کننـد و یـک نفـر شیـریـن و مهـربـان از تـویـش بپـرد بیـرون!

و هـی لبخنـد بـزنـد و بگـویـد:"حـق بـا تـوسـت"

منبـع---> عـزیـز شهـریـار

+ مــورچـــہ نـوشـــت

 سلـــآم...

مـــن خیلـــی خــوشبختـم خــدایــی...

شکـرت!

خـــدایــا؟

چــرا اینقــدر بــزرگـــی؟هــا؟چــرا؟

واقعـــا گـــاهـــی نمیـدونـم چجـوری شکــرت کنــم...!

+ عـــــــاشقتـم بــا تمـــام وجـــودم!

+ مــورچـــہ نـوشـــت

سلـــآم...!

مـــن خعلــــــی خـــوجـــالـــم...

بگـــو چنـــا؟!

اصــن بـه تُـــن چــه؟؟؟

مگــه فـــوصــویــی؟!؟!؟!

ســادیسمیـــم خــودتـــی!

خعلـــی خـوب بـود...

هـم مـدرسـه...

هـم نــهـــار...

هـم اِس بــازی بــا Mr.A...

امیـدوارم لــالــا هـم بـه همیـن خـوبیــا بـــاجـه...

[(:][(;]

+ ایــن عکسـه پُــره انـرژی مثبتـه...


+ مــورچـــہ نـوشـــت

سلــــام...

فــردا مـدرسـه داریــــَـــم...

و الــآن کـــارم تمـوم جــُـــد...

بهـم اس داد:تــا30 میـــن بهـم اِس نـدــــه...!!!

نـــآنـــآحنـــم~~~~>[)':]

+ I Love My God...!


+ مــورچـــہ نـوشـــت

چقــد دلـم بـرای عـزیـزم تنـگ شــده!

آقـــا خبـر نــدارنـد کـه بنـــده اینتـرنـت داریَـــم...!

[D:][(;]


+ مــورچـــہ نـوشـــت

دلـــــــم بسیــــــــــار تـــو را دوســت دارد...!

3>

آقـــا امشب آخـریـن شبـیِ کـه مـی تـونـم بیـدار بــاشـم...

اووووف...

دلـــم بــازم تعطیلــات مـی خـــواد...!

امــا اشـــکال نـداره...

بعــدِ یـه مـدت هـم تــابستـون میــاد...

Mr.A هـم دنبــالـش میــاد...

اووووم...

آخ...

خـــدا...

خیلــی شکــرت...

+ هــدف!هــدف!هــدف!

+ مــورچـــہ نـوشـــت

سلـام...

امــروز اکــوری اومـد...

خیلی خوشحالمون کرد...

اما؛

رفتم بیمارستان پیش خاله اینا...

به اقای A هم اس میدادم...

بعد یکم خاله"ز" به همرام دختر خاله "میم" هم اومدن...

یعنی اول خاله "ز" اومدن...

منم در به در دنبال صندلی بودم براشون...

از همون اول که وارد بیمارستان و بخش قلب زنان شدیم یه اتاقی بود که درش باز بودو توش دوتا صندلی بود...

بهش بی اعتنایی کردم...

این دل به اون دل گفتش که بیخیالش...

الان یکی میبینه دردسر میشه...

دوباره برگشتم...

اما خاله "ز" نمیتونستن همینجور سرپا وایستن...

رفتمو یه چرخه دیگه زدم...

با یه پرستارم صحبت کردم...

فکر میکرد خیلی آره؛بلده و اینا...

اما همچین نشونش دادم که فکر نکنه نمیدونیما اینا...!

چشمشو که گردوند سریع رفتم تو اتاقو صندلی رو برداشتمو با خنده وارد اتاق شدمو خاله رو نشوندم...

یه اقای نگهبانیم بود که هی میومدو میچرخیدو اُرگ(فرمان) می داد...!!!

از بس بی اعصاب بوووود...!

متوجه شدم که مژگان بیمارستان نمیادو با دوستاش رفته گردش...

بعد از یه نیم ساعت با اُرگِ یکی دیگه از نگهبانای بخش که نسبتاً خوش اخلاق تر از اون یکیش بود رفتیم بیرون...

اون یکی نگهبانه بازم اومدو هارتو پورت کرد...

خاله اینا داشتن آب میخوردن ولی اون اومدو گفت برین دیگه.اگه هی یکی بخواد بره تو اتاق بیمار اینقدر معطل کنه که هیچی...!!!

منم نه گذاشتم نه برداشتمو گفتم چه بی اعصاب...

به خودش نذاشت و راهشو کشیدو رفت...

اما یکم اونورتر برگشت و مثلا داشت اون یکی همکارشو صدا میزد، طوریکه ببینه عین خودش مثلا لاتی راه رفتمو غر غر کردم...

خاله اینام میخندیدن...

مردکِ بی ادب...!!!

بعدشم از وسطِ یه عالمه آدمِ انسان ندیده رد شدیم...!

به خدا انگار انسان ندیده بودن، هر کدوم با یکی دوتا چشمِ قلمبه زُل زده بودن به ما...!!!

خاله اینا اینبارم خندشون گرفت...

منم عین سردار لشکر جلو جلو رفتم...

بعدش دوباره نیم ساعت نشستیم...

کسری هم انگار عاشق شده بود...

یه دختره بود هی میرفت دورو برش میپلکید...!!!

اوووووف خندم گرفته بود...

بعدشم دختر خاله "ز" رو راضی کردیمو آوردیمشون خونمون...

این تاکسی گرفتنمون هم مسئله ای بود که میگم واستون...

آقا من و کسری هی میرفتیم تا سر بلوار هی بر می گشتیم...

بالاخره خداحافظ خداحافظ کردنا تموم شدو ما عزم گرفتنِ ماشین کردیم...

یه ماشین شخصی وایستاد...

اقا مام 5 نفر بودیمو یه بچه...

بالاخره با هزار بد بختی منو ارش جلو مامان و کسری و خاله و دختر خاله عقب...

داشتم خفه میشدم...

بماند که اقا کسری چقد دادو بیداد کرد تا بیاد جلو!!!!

اوووووف...

بگذریم...

تا توشیبا اومدیم...!

بعدشم ارش رفت اونور تا مامورو رد کنیم...

ارشو قال گذاشتیمو تا خونه اومدیم...

تنفس میکردمو از جای گرمو نرمم لذت میبردم تا به خونه رسیدیم...

اقا تو راهم واسه مژگانو ارشم زنگ زدم که مژگان گفت میادو با دوستاش رستورانه...

آرشم عصبی بود که قالش گذاشتیم و گفت نونم نمیخرم...!!!!!

به هر حال...

اقای رانندم عجب فکی داش...

یه ریز از شوهر عمش که بقل خونه ی ما یه مجتمع زده و اینکه همه ی بلوارا پلیس دارنو اگه دونفر ادم جلو بشینن جریمه میشن میگفت و آبجی آبجی گفتن از دهنش نمی افتاد...

مامانم تاییدش میکرد...

منم هی تو دلم میگفتم "باشه عزیز...بسه تورو خدا، فهمیدیم...!!!"

اقـــــــا چشمتون روزِ بد نبینه...

رسیدیم که مامان گفتن کلید نداریمو دست ارش...

یه بیست مینی هم اونجا معطل شدیم...!

اصن یه وضی بود!!!

بالاخره خودش اومدو مژی هم بعدش اومد...

بماند که اقا کسری چقـــــــــــد این بنده ی حقیرو عذاب داده...

آرشم ایضـــاً...!!!

اووووووف...

اما...

خوب بود...

تنهـــا قسمتِ بدش این بود که من با مژی خداحافظی کردم...

دلم واسش خیلی تنگ میشه...

لحظه ی اخر هیچ کدوممون باورمون نمی شد داریم خداحافظی میکنیم...

هنوز دلم میخواس بغلش کنم...

تازشم دلم یه دل سیر بازی کردن با گوشیه اندرویدشو میخواست...

+ [:'(]

اینم داستان امروز من...!!

+ خسته نباشی Mr.A که همشو خوندی عجقم...

+ باید اضافه کنم که در طول این مدت کاملا با عجم در ارتباط بودم...!


+ مــورچـــہ نـوشـــت