فقــط دو نقطــه !از ایـن ب ِ بعـد ؛

عـزیـزم ی ِ ایهـام  ِ منتهـی ب ِ یقیـن ِ ؛

اولیـن ایهـام : خطـاب ب ِ غـرور   ِ زنـدگیـم ؛

دومیـن ایهـام : خطـاب ب ِ وبلـاگ ِ 3سـالـه ی ِ خـودم ؛

پـس بـرداشـت ِ آخـر :

اینجـآ ی ِ وب ِ عــآشقـون ِ شـد !

والسلـآم :)

وب اِستـــارت ~> 90/11/2

عشـق اِستـارت ~> 93/6/1

اینجـآ از ادامهـ ی ِ ی ِ عشـق ِ { 2سـال ِ } مینویسـم !

+ نظـرات همیـن پسـت " فقط " و فعلـا " فعـال ِ ؛

~> Click

| 91/10/12|20:30 | мr αɴd мrѕ Doт |

پـآییـز مبـآرک :)

+ دیـدم همـه تبـریـک گفـتن ؛ مـآم بگیـرم " چـرا ک ِ نَ ؟! "

اونـایـی ک ِ سـالگـردشـون تـو پـاییـز  ِ بگـن ؛

اولیـش آرزو جـون و آقـاییشـون ؛ مبـارک ِ آجـی :*

دومیـش فـآزی سیـاسـوختـه و سـایـه ی ِ سـرش ؛ مبـارک ِ آجـی :*

بقیـه هـم دیـدم اضـافـه میکنـم :))

+ فـآزی ؟! ان شـآء الله دلتنگیـات تمـوم میشـن خـواهـری :)

| 93/06/30|23:29 | мr αɴd мrѕ Doт

سلـآم همگـی ؛ قبـل ِ اینکـه آپم ُ شـروع کنـم ب ِ ی ِ تعـداد از دوستـآن سـر زدم .

الـآنـم ادامهـ منتظـرتـون ِ ؛

+ دلـم فجیـع { یعنـی فجیعـآ } واس ِ چنـد تـا از دوستـآن ُ دیـوونـه بـآزیـامـون تنگـولیـده ...

+ فـآزی کجـایـی ببینـی خـواهـریتـو ؛ علـی مهـر نمیـآد { . }

+ رمـز بـرداشتـه شـد :)


ادامه مطلب
| 93/06/29|0:47 | мr αɴd мrѕ Doт |

ب زودی با کلی خبر جدید منتظرم باشین .

+ فازی سیاسوخته : بابای خواهری 3>

دوستان تا اونجا ک شد ب همه سر زدم .

کلی نوشتم خبرامو پاک شد . عیب نداره بعدا دوباره مینویسم .

لبخند و عشق یادتون نره .

فعلا :)

| 93/06/27|4:27 | мr αɴd мrѕ Doт