Profile | Friends | Cs-Style
FixEd×

ادامـه مطلـب

و دیگــر هیـچ !

 اِستـــارت ~> 90/11/2

 


Next Page :D
536:]
الـآن از کلـآس اومـدم ،

لـِکچــِـر رو دادم و کلیـم خـوششـون اومـد !

بعـد اینکـه کـارمـو تمـوم کـردم زمـان اضـافـه اومـد ،

و ایـن مکـالمـه رخ داد :

? Techer : what do u want to talk about now

! Ayda : plz want Goli to go and talk more about her project 

آره دیگـه ؛ مـا اینیـم ! :))

عکـس ِ پــاییـن  クレヨン のデコメ絵文字 : عشـق ِ !! عشـق 宝石箱☆〟 のデコメ絵文字 !!! میفهمــی یـا نَ !؟

 

 

535:]
اـووووـم !

فـردا کلـآس دارم

هــوس ِ آدآمسـم کـردم

مـامـان ؟! مــن آدامــس میخـــوآآآآآم !

الـان همبـن جملـه رو داد زدم

534:]
تـــازگیهــا ( همیـن 2 ، 3 روزی ک ِ کـوروش اینجـاس )

غـذام زیـاد شـده !!

آخـه مـامـان غـذاهـاشـون خعلــی ،

خـوشمـزه اس !

در حـالـت ِ عـادی از تـرس چـاقـی زیـاد نمیخـوردم ،

امـا ایـن چنـد روز -_-

از فـردا بـآس بـرم پیـاده روی :)

اینجـوری نمیشـه ؛

 

 

533:]
درهــای ِ قلبـت را ببـند ،

همـه را قفـل کـن .

مـن همـواره چشـت پلـک هـایـت

منتظـر  ِ طلـوع میمـانـم :)

+ تغییـر ؟

× تَـغ / ییــر

: دوری از تکـرار هـا !

^.-> ایـده ی ِ جـالبـی ِ :)

آب خـودنـم هـس .

 

 

532:]
میـری کلـآس ِ آلمـآنـی ؛

بعـد ِ ی ِ سـاعتـو نیـم تـازه معلـم میـآد !

قبلشـم کلـی غیبـت کـردن تـو دفتــر :\

نکتـه ی ِ مثبـت : کلـی شعـر نـوشتـم ؛

نکتـه ی ِ منفـی : کلـی غیبـت شنیـدم ! :(

عـآشـق ِ معلمـم ؛ سـارا جـون و

یکـی از هـم کلـآسیـآم : صبـآ جـون :)

جـون جـون میکنـم ، بچـه نیستنـا ؟!

هـر کـدوم 27 ؛ 28 سـالشـون ِ !! :))

عــآشـق ِ کتـابـای ِ آلمـانیمـم :**

 

 

واقعـا" اگ ِ میشـد اینجـا زنـدگـی کنـم :) 3>

531:]
تـازگیـا ب ِ جیتـو ( کیـم یخـی ِ لـواشکـی )

بسـی علـاقـه منـد گشتـه ام :)

+ مـن همـواه یـک شـاعـرم !

× چقـدر بـوسیـدن ِ پیشـانـی لـذت بخـش میشـود ،

بـا لـب هـای ِ تـو !

! مـن ؛

دیگـر مـن نخـواهـم مـانـد .

وقتـی بـا تـو هستـم ،

" مـن " تنهـا یـک ضمیـر  ِ مفـرد ِ خـاک گـرفتـه ،

لـاب ِ لـای ِ کتـاب ِ فـارسـی اسـت !

و یـک دختـر ب ِ نـام " دیـوانـه ی ِ تـو " متـولـد میشـود .

از میـان ِ کلمـه ای ک ِ سـراسـر عطـر  ِ عشـق دارد .

و آن " مـا " هـایـی اسـت ک ِ بـا لبخـند بـا مـن جمـع میبنـدی :) !

 

 

530:]
غـرور  ِ زنـدگیـم بـآیـد :

مثـل علـی مـی بـود :/

هسـت :)*

و خـواهـد بـود 3>

2 روز دیـگ ِ ،

مـاهگـرد ِ یـک سـالـو 4 مـآه !

و مـن ،

عـآشقتـم مـرد ِ مـن :)

 

 

+ ایـن لبخنـد هـارا میبینـی ؟!

تـازگـی هـا سـر و کلـه شـان پیـدا شـده !

چنـد وقتـی اسـت ک ِ زیـادی دور و ور  ِ لـب هـایـم مـی پلکنـد ؛

مخصـوصـا وقـت هـایـی ک ِ اسمـت را ب ِ زبـان مـی آورم ،

پـر رنـگ تـر هـم مـی شـونـد !

ایـن لبخنـد هـا بـا تـو شـارژ مـی شـونـد و از تـو جـان میگـیرنـد ؛

مـرا از ایـن نـاخـوانـده هـای ِ دوسـت داشتـنـی جـدا نکـن :)

529:]
مـن تـورا مـی خـواهـم ،

نَ بـرای ِ خـودت ،

بـرای ِ خـودم و

دقـایقـی ک ِ بـا بـاد و

عطـر تـو ،

از مـن ،

بـا دلتنگــی ِ بسیــار

دور مـی شـونـد .

× Mr مـن :)

528:]
تـو دور میشـوی و

مـن همـواره منتظـر بیـت هـایـی هستـم

ک ِ دور شـدنـت را تـوصیـف کننـد !

مـرا ببخـش ،

ک ِ دیگـر دنبـالـت نمـی دَوَم ...

خستـه اَم از جـاده هـایـی ک ِ فقـط سـراب ِ

حضـور  ِ تـو را بـازتـاب مـی دهنـد .

# Mr : میـدونسـی خعلـی دیـوونـه ای عخشـم ؟؟ :))