فقــط دو نقطــه !
 

 

از ایـن ب ِ بعـد ؛

عـزیـزم ی ِ ایهـام  ِ منتهـی ب ِ یقیـن ِ ؛

اولیـن ایهـام : خطـاب ب ِ غـرور   ِ زنـدگیـم ؛

دومیـن ایهـام : خطـاب ب ِ خـود  ِ وبلـاگ ( بچـه ی سـه سـالـه ی ِ مـن )

پـس بـرداشـت ِ آخـر :

اینجـآ ی ِ وب ِ عــآشقـون ِ شـد !

والسلـآم :)

وب اِستـــارت ~> 90/11/2

عشـق اِستـارت ~> 93/6/1

اینجـآ از ادامهـ ی ِ ی ِ عشـق ِ { 2سـال ِ } مینویسـم !

+   91/10/12 20:30 Mr & Mrs Dot 

از کلـآس ک ِ میـزدم بیـرون ی ِ خـانـوم ُ آقـای ِ بسـی عشقـولـی دیـدم .

چنـان دسـت ِ همـو گـرفتـه بـودن ... تـو دلـم هـوس ِ دستـاتـو کـردم ...

اون دستـای ِ مهـربـون . آخ علـی ...

از دیـروز دارم بـا چهـرت زنـدگـی میکنـم ؛

بـاهـاش حـرف میـزنـم ... میخنـدم ... 

علـی ؟! گـاهـی اوقـات وقتـی بـاهـات رویـا میسـازم ، نفسـم حبـس میشـه ...

یعنـی ، واسـه چنـد ثـانیـه پیـاپـی احسـاس تهـی بـودن میکنـم ُ بـاز ی ِ لبخنـد روی ِ لبـآم میـاد ...

چقـد خـوب ِ وقتـی میـای وبلـآگـت میبینـی دوستـات بـرات کلـی نظـرای ِ خـوب خـوب دادن 

ولـی ی ِ نظـر کلـی شـادتـرت میکنـه : Click

+ شـاهـدخـت ، وقتـی اومـدی میشینـی کل ِ آپـامـو میخـونـی ... {-_-}

دلـم بـرات خیلـی تنـگ شـده شـاهـی ):}

+ دریـا ؟! بـا وبـت چیکـار کـردی ؟! نمیتـونـم نظـر بـدم . پستـات محـو شـدن ):}

+ فـائـزه *:}

+ Click

+   93/06/12 10:51 Mr & Mrs Dot  | 

انگـار فـرورفتگـی ِ سینـه ات را ب ِ انـدازه ی ِ پیشـانـی ام تـراشیـده اسـت ،

ک ِ در هنگـام  ِ دلتنگـی عمیـق بـر آن تکیـه کنـم ...

# مخـاطـب خـآص داره شـدیـد **:}

+ اون لینکـای ِ پـاییـن ِ وبلـآگ هسـت ؟! اونـآ دوسـت نیسـتن ، عشقـن !

دیگـه ن َ تعـداد  ِ لینکـا کـم میشـه ن َ زیـاد (:}

+   93/06/12 1:20 Mr & Mrs Dot 

 }  Text Graphy M & A   { ♥ }   ɢ̲̅ᴀ̲̅ɩ̲̅ɩ̲̅ᴇ̲̅ʀ̲̅ʏ̲̅ ̲̅z̲̅н̲̅ʏ̲̅z̲̅ɩ   { ♥ }

 }  GHoran  {  }  Nastaligh  {  }  Peyvand  {  }  Pic & Poem  {  }

 }  Dastane Kootah  { ♥ }  Hoze Naghashi  {  }  Shere Noo  {  }

 }  ManfoOr Ha  {  }  Sheklak  {  }  Text Pics  {  }

 {  }  Kimia Text  {  }  Sheklakestan  {  }  Ɗιαкσ-ƓαƖƖєrу {  }

 {  }  |- Text pic  {  }  ღp!nky girl galleryღ  {  }  |- Saмanтнa gallєяу  {  }

 {  }  Sheklakestan  {  }   Yasamin Cook  {  }   Chef  {  }

 }   Mami Site  { ♥ }  Farank Cook  {  }  Cook  {  }

 }  Ashpazi   }  Cook2  {  }  Cook3  {  }  Aramis Gallery  {  }

{ ♥ }  Life Gllery  {  }  Mania Pic {  }  Miss Hani  {  } 

 }  Toster  {  }  ѕнιк gαℓℓєяу  {  }   Miss Sibil { ♥ }  Sara  { ♥ }

 }  Girl is  {  }  Boy is {  }  Graphy  { ♥  Hapiness is  { ♥ } 

 {  }  Mesle  {  }  Dastan { ♥ }  Dadar Dodor  {  }

♥ }  Ax khane  {  }  Dastan  { ♥ }  Labkhand  {  }  Jinok  {  }

 }  When {  } 

 

 

+   93/06/12 0:54 Mr & Mrs Dot 

علـی ؟!

دلـم بـرات تنـگ شـده ...

خـامـومـوت قـربـونـت بشـه الهـی ... 

+ " ایـن پسـت کـامـل خـواهـد شـد "

_______

سـاعـت ِ 8:29pm اضـافـه کـرد :

اومـد ؛ قـربـونـت بشـم مـن الهـی عشـق ِ مـن !!  

هـوووـم از اول بگـم ...

از صبـح ک ِ بیـدار شـدم اومـدم نـت ؛

همـش منتظـر بـودم تـا بیـاد . شـب ِ قبلـش ب ِ علـی گفتـم ک ِ سـاعـت ِ 12 شـب آن شیـم ...

اونقـده پشیمـون بـودم . منـم ک ِ سیـم نـداشتـم اِس بـدم ، کلـی نـاراحـت بـودم ...

رفتـم نیـم ؛ دیـدم آف لـآیـن ِ . سـریـع آن شـدم دیـدم اِه پسـر کـوچـولـوم اِس داده .

ولـی بـاز آف شـده بـود . بـا دوستـان مشغـول بـودم دیدم بـاز اومـد .

واااای خـدایـا !! یعنـی قلبـم اونقـده ذوق زده شده بود ...

عیـن ِ روزای ِ اولـی ک ِ زنـگ میـزد ...

چقـد دلتنگـت بـودم عشـق ِ مـن ...

واای هیچـی دیگـه کلـی حـرف زدیـم .

دلتنـگ ِ صـداشـم و نمیتـونیـم حـرف بـزنیـم . قـراره بشینـیم صـدامـونـو واس ِ هـم ضبـط کنیـم .

آخ مـن قـربـون ِ صـدای ِ مـردونـت بشـم غـرور زنـدگیـم (:}

علـی ؟! دوسـت دارم مهـربـونـم ...

ادامهـ بـا رمـز  ِ همیشگـی ...

ان شـاء الله پسـت ِ بعـدی رمـزا عـوض میشـه {=}

+ میـدونـم قـرار بـود قـالـب عـوض نکنـم ؛ ولـی خـب چیکـار کنـم تنـوع لـآزمـه 

+ بـازم آن لـآیـن شـد نفسـم 

 × الـی ؟!؟! چـرا وبـت بـرام بـاز نمیشـه اه ... !!!!! )':}


ادامه مطلب
+   93/06/11 12:8 Mr & Mrs Dot  | 

الـی جـون ی ِ چیـزی ب ِ مـن داد ؛ ازت ممنـونـم خـواهـری ِ خـوبـم *:}

بهتـریـن خـواهـری ِ دنیـایـی مهـربـونـم { 3> }

Click & Click

میسـی گـل ِ مـن (:}

واس ِ علـی خسـاسـتش اشتبـآس ؛

از بس ولخـرجـه عشقـم ؛ امـا کلـی حسـوده نفـس ِ گلـیش 

+   93/06/11 0:3 Mr & Mrs Dot 

سلـآم مـاه ِ مـن ؛

علـی ؟!

امشـب حتمـا بیـا ...

از صُبـح بـاهـات حـرف نـزدم ...

علـی ؟!

" دوووج دووووج " !!

خعلـی " دووووج " 

علـی ؟!

دوس دارم ی ِ عـالمـه صـدات کنـم ؛ ی ِ عـالمـه عشـق ِ مـن ...

غـرورم ؟!

من ُ ببخـش ک ِ بـی خبـر رفتـم ...

فقـط بـدون عـآشقتـم **:}

لـآزم شـد ی ِ چیـزایی رو بگـم اینجـا :

مـن بـا کسـی مشکلـی نـدارم ؛ همـه ی ِ خـواننـدگـان ِ اینجـا دوستـای ِ مـا هسـتن ؛

پـس خـواهشـا بـرداشـت ِ " شخصـی و منفـی " نکنیـن .

و اینکـه بعضیـا بـی معـرفتـی کـردن سـر زدیـم سـر نـزدن مـام گفتیـم از ایـن ب ِ بعـد سـر نمیـزنیـم تـا سـر بـزنن ؛

از اون وبلـآگ ِ مـرد  ِ مـن ک ِ تعـویض ِ آدرس میکـردم ب ِ حـدود  ِ 40 نفـر آدرس ِ جـدیـدمـو دادم " 36 نفـر رُنـد "

امـا انگـار " نمیخـوان " ک ِ بیـان مـنم لینکـاشـونـو حـذف کـردم .

پـس ایـن دیگـه مشکـل ِ مـن نیسـت معـرفت ِ شمـاسـت . فقـط میتـونـم بگـم جـز 5 6 نفـر بقیـه اینـترنت هـدر دادن بود \:}

و در آخـر : بنـده ن َ رفتـارم بـا کسـی عـوض شـده و ن َ کسـی رو فـرامـوش کـردم و ن َ بـا کسـی مشکـل دارم .

همـه اینجـا عیـن ِ دوستـا و بعضیـا " قطعـا " عیـن ِ خـواهـرن ؛ پـس بـرداشتـاتـونـو مثبـت تـر کنیـن .

همتـونـو دوسـت دارم { 3> }

+   93/06/10 21:1 Mr & Mrs Dot 

ب زودی بـا اولیـن مطلـب ِ رمـزدار بعـدی رمـز عـوض میشـه .

فقـط ب ِ کسـایـی داده میشـه ک ِ همیشـه بـا مـا همـراهـن ؛

بعضیـا الکـی رمـز دارن (:}

+   93/06/10 13:36 Mr & Mrs Dot 

علـی ...

بـرو ادامهـ مهـربـونـم ؛ 

3شمـاره ی ِ آخـر   ِ  شمـآرم ؛

دوستـآن : خصـوصـی ِ . 


ادامه مطلب
+   93/06/10 12:34 Mr & Mrs Dot 

وقتـی ک ِ نمیخنـدی پشـت ِ تلفـن ،

دنیــا میـره ی ِ طـرف ،

تـو و خنـده هـات ُ اون صـدای ِ مـردونـه ی ِ بـم  میـره ی ِ طـرف دیگـه ...

بـا اینکـه تـرازوی ِ عشـق مـن نسبـت ب ِ تـو سنگیـن تـره ...

علـی ؟!

تـو خستـه بـاشـی ؛ مـریـض بشـی ؛ کمـرت از کـار زیـاد درد بگیـره ،

مـن میمیـرم ...

علـی ؟!

خـانـومـوت ُ ببخـش ک ِ اینقـد ازت دوره ...

خـدا جـون ؟! غـرورم همیشـه شـاد بـآش ِ ...

لبـآش خنـدون بـآش ِ و تنـش سـالـم ؛

مـن دیگـه هیچـی نمیخـوام .

دیشـب بهـم خبـر رسیـد ک ِ تـا پیـش دانشگـاهـی هستـم .

بهـش اِس دادم . خـوابیـده بـود . صُـب بهـش گفتـم ...

عیـن ِ بچـه هـا ذوق کـرده بـود ، درسـت عیـن ِ کـوچـولـوهـا ...

قـربـون ِ اون پسـر کـوچـولـوی ِ وجـودت بشـم ک ِ دیـوونشـم :)

علـی ؟!

دلـم واس ِ اون روزای ِ اولمـون تنـگ میشـه ...

واااای علـی یـادت ِ اولیـن بـاری ک ِ گـونتـو بـوسیـدم ؟؟

آی ایـن دیـوونگیـام همـه جـونمـو دلتنـگ میکنـه ...

عـاشـق میکنـه ... صبـور ُ کـم طـاقـت ...

علـی ؟!

ایـن مـوقعـه هـا فقـط ی ِ جملـه بـرات دارم ...

آره ... همـون " عخـی ؟ خعلـی زشـی "

ایـن جملـه ی ِ همـون دختـر بچـه ای ِ ک ِ دل ب ِ پسـر بچـه ی ِ وجـود  ِ تـو داده ...

امـا گلـی ک ِ الـآن داره مینـویسـه ، بـی ابهـام تـر میگـه :

دوسـت دارم مـرد  ِ مـن !

بیشتـر مـراقب ِ خـودت بـآش ؛

+ نـآخـونـامـو گـرفتـم ... 

+ دلـمم گـرفتـه ؛ نخنـدیـن ؛ دلتنگـی حکم  ِ اول ِ عـآشقـی ِ ...

عـآشقـا همشـون دلتنگـن ؛ همشـون /.

____

خـدایـا علـیمو میخـوام !

خـدایـا علیمـو میخــوااام !!!

اَه لـآمصـب ...

از قلبـم بـدم میـاد ک ِ اینقـــد گیـره سپیچـه رو اسمـش ...

ی لحظـه از فکـرش بیـرون نمیــاد ...

نمیـذاره منـم نفـس بکشـم  . . . . . . .

+   93/06/09 18:17 Mr & Mrs Dot 

بـاران میبـارد ،

و پنجـره دلتنـگ تر از هـر بـار می گـِـریـَـد .

و بـاد دسـت هـایـش را روی ِ گـونـه هـای ِ شیشـه میکشـد و

نـویـد پـاییـز میـدهـد ...

مـن هـم پشـت پـرده هـا قـایـم مـیشـوم .

چقـدر از پـاییـز شـرمنـده ام ... چقـدر ...

× احسـاس میکنـم خیلـی خـام  ِ ؛ بـایـد بیشتـر روش وقـت میـذاشتـم .

هـول هـولکـی شـد ؛ شـرمنـده ...

+ بـرای ِ اِلـی (:}

+   93/06/09 15:13 Mr & Mrs Dot 

تـو را میخـواهـم ،

تـا همـاننـد بـاران ، قلب ِ خشـک و کـویـری اَم را سیـراب کنـی ...

تـو را میخـواهـم ،

ب ِ انـدازه ی ِ تمـام  ِ معلـول هـای ِ نیـازمنـد ب ِ علـت !!

مثـل ِ دنیـایـی ک ِ تـا خـورشیـدش نبـآشـد ،

طلـوعـی نخـواهـد دیـد ...

+ اگـه کلمـه ی ِ طلـوع بیـن ِ حـرفـآم زیـاده ، چـون میخـوام اون حـس ِ امیـدواری همیشـه تـو جملـه هـا

ب ِ خـواننـده انـرژی بـده . مـن ی ِ دو سـالـی هسـت ک ِ طلـوعـم رو پیـدا کـردم ؛ شمـا چـی ؟! (:

ی ِ عکـس بـرام آپلـود کنیـن و بگیـن صبـح ِ شمـا چجـوری ِ ؟!

مـن خـودم : Click

_____

+ سـاعـت ِ 2:35pm اضـافـه کـرد :

هـر دومـون شنـاسنممـون پـاسپـورتی ِ ((:}

شنـاسنـامم عکـس دار شـد ، هـوووـم همـون اول رفتـم صفحـه ی ِ ازدواجـو عقـدشـو نگـاه کـردم ُ

کلـی خنـدیـدم ؛ ای مـن قـربون ِ دومــاد  ِ خـوجلـم بشـم هـووووـم 

+   93/06/09 12:15 Mr & Mrs Dot  | 

سلـآم سلـآم ؛

ادامهـ مطلـب بـدون ِ فـوت ِ وقـت . (:}

+ اینجـا تنـد تنـد آپ میشـه ؛ میخـوام تـک تـک ِ خـاطـراتمـون بـآش ِ ... { 3> }

پـس کسـی نگـه چـرا اینقـدر زود زود آپ میکنـی ؛ ممنـون . [:}

از دوستـآنـی ک ِ میخـوننمـون ( خـامـوشـآی ِ بـا نظـر ؛ بـی نظـر ) هـم تشکـر ب ِ عمـل مـی آوریـم .

_____

سـآعـت : 6:51pm اضـافـه کـرد :

قبـل ِ اینکـه بـرم کلـآس عیـن ِ گـوشـت ِ مـرده بـودم ؛ تـو کلـآسـم ک ِ عیـن ِ هـوووـم چ ِ میـدونـم ،

ی ِ آدم خیلـی پُــر انـرژی ، مـوقعـه ی ِ بـرگشتنـم ک ِ دیگـه بـاطـریـم فـوول بـود !

خـب چیکـار کنـم ؟! کلـآس بهـم مـزه میـده ...

حـالـآ اینـارو ول کنیـم ، مـوقعـه ی ِ اومـدن ی ِ نفـر گفـت : بـرو زیـارت ...

آقـا منـم ک ِ دلتنـگ ؛ رفتـم مسجـد ؛ زیـارت ِ خـانـوم ؛ ی ِسلـآم دادم ی ِ چـند ثـانیـه مـونـدم ُ

بـرگشتـم . ی ِ حـال ِ دیگـه ای داشتـم ؛ درسـت رو آسمـونـا (:}

قبلشـم ی ِ چهـآر تـا G2 ی ِ بستنـی ِ یخـی ِ ؛ خـریـدم ُ هـوووـم بـا لب تـاب دوتـایـی زدیـم بـر بـدن ؛

آخـه ی ِ نصفـش ریخـت روش ((:}

علـی اینـارو نخـونـا ؟! خـانـومـوت اصلـآ دسـت ُ پـا جلفتـی نیستـاااا ؟

( شـک داشتـی اون شکلـی زُل زدی پـر رو ؟؟؟ ) \:}

الـآنـم ک ِ اینجـآم تـا خـدا چـی بخـواد 

+ جیـم ثبـت ِ نـام کـردم مینـو ؛ کجـا شعـرامـو بـذارم ؟!

+ شـاهـدخـت ِ عقـده ای بـابـا بیـــا دیگـه ... فهمیـده دوسش دارمـا ؟! بیجـووو {>_<}

+  سپـآس دوسـت ِ خـوبمـون بـابـت ِ عکـس ِ وبلـاگ  :  Click


ادامه مطلب
+   93/06/08 15:6 Mr & Mrs Dot  | 

قــول میـدم ؛ ک ِ چـی ؟!

ک ِ دیگـه تـا تفلـده نفسـوووم قـالـب عـوض نکنـم ((:}

تـم هـم از ایـن ب ِ بعـد قـرمز - مشکـی ِ ؛

خیلـی هـم خـوب { ! }

خـب ؛ یکـی ب ِ مـن یـآد بـده چجـوری بـالـاتر و یـا پـاییـن تـر از خـط بنویسـم ؟!

مثلـا" بعضیـآ هستنـآ ؟! ی ِ جـوری فـرنگـی مینـویسـن ؟!

والـآ بنـده بـا چهـآر پنـج سـال سـابقـه نتـونستـم مثـل ِ اونـا بنـویسـم {-_-}

شـرم آوره ؛ الـآن فهمیـدیـن همگی ک ِ مـن خیلـی وقتـه مینـویسـم دیگـه ؟! D:}

خـدایـی رنگـی رنگـی خیلـی سـایـت ِ خـوبـی ِ ... P;}

هـووووـم ؛ بیـدارش کـردم بعـدظهـری ...

اوووخ چقـد صـدات آرام بخشـه مـآهـم *:}

فعلـا"همینـآ {^_*}

 آهنـگ ِ وبـم : عشق ِ جفتمـون ِ 3>

 

+ ی ِ عـاولمـه دیگـه بـآ آقـآمـو حـف زتـم {:}

وااای آقـامـو ؟! عـآجقتـم عـآجـق عـاجـق **:}

+  ادامهـ مطلـب بـدون ِ رمـز ((:}


ادامه مطلب
+   93/06/07 19:42 Mr & Mrs Dot 

فیلــم   ِ  سینمـایـی ِ " حـوض ِ نقـآشـی " ،

ی ِ دنیـآ مـن ُ بـا خـودم رو ب ِ رو کـرد ...

ی ِ دنیـآ ...

اگـه حتـی ی ِ نفـر ، ی ِ خـونـواده تـو دنیـآ اینقـدر معصـوم بـآش ِ ،

واقعـا بهـش حسـودیـم میشـه ...

زحمـت کش و صبـور ...

زیبـآ و پـاک و مهـربـون ...

تنهـآ ؛ تنهـآی ِ تنهـا ...

علـی ؟! ممنـونـم ک ِ بهـم گفتـی ایـن فیلمـو ببیـنم مـرد  ِ مـن :)

  Click & Click

بـآزیگـرا و بـآزیشـون دقیقـا بـایـد گفـت : عـآلـی !!

شهـآب حسینـی ِ دیگـه ...

+   93/06/07 17:22 Mr & Mrs Dot 

وقتـی :

بـری مهمـونـی ُ کلـی بهـت خـوش بگـذره ؛

همـه کنـارت بـآشـن ُ ازت ب ِ خـوبـی یـآد کـنن ؛

خـدا رو شکـر کنـی ک ِ ی ِ همچیـن خـونـواده ی ِ خـوب ُ مهـربـونـی داری ؛

داییـت ازت زبـآن بپـرس ِ و ب ِ قـول ِ خـودش " عیـن ِ بلبـل "

بـراش حـرف بـزنـی ُ عشـق کنـه و بـرات دسـت بـزنـه !

حتـی بـا 20 سـال تجـربـه تـورو استـاد  ِ خـودش بـدونـه :)

سپهـر سـر  ِ میـز  ِ شـآم کلـی بهـت بـرس ِ و بـرات نقـآشـی بکشـه ...

زنـداییـت ی ِ لـآک ِ خـوشگـل ِ بـادمجـونـی بهـت بـده ؛

لـآکـی ک ِ کلـی دنبـالـش بـودی ؛

آقـاییـت بیـرون بـآش ِ و تـو نگـرانـش بـآشـی ُ نتـونـی غـذا بخـوری ...

همـه نگـران ِ آینـده ی ِ تـواَن ُ تـو نگـران ِ " مـرد ِ آینـدت " ؛

تـآ بـرسـی خـونـه کلـی نگـرانـت میشـه ...

و تـآ رسیـدی کلـی بهـت خـوش آمـد بگـه ...

آهنـگ وب ِ دوسـتت ( ملیکـآ ) از خـود بـی خـودت کنـه و 

از عشـق ِ زیـاد ی ِ بغضـی تـو گلـوت قیلـی ویلـی میـره ...

وقتـی حـس کنـی لبخنـد خـدا تـو لحظـه لحظـه ی ِ زنـدگیـت قـاب شـده ...

+ تمــام  ِ جملـات رو بـا وقتـی ِ اول ِ مطلـب بخـونیـد .

+ همـواره مـن رو بـا " دل " - ِتـون بخـونیـن .

+ شـاهـدخـت ؟ دلـم کلـی تنگتـه ؛ کلـی ... :(

+ ادامـهـ :) 100 البتـه بـا رمـز D:

+ وقتـی میگـی کـامنـت : پسـت ِ پـاییـن :))


ادامه مطلب
+   93/06/07 1:12 Mr & Mrs Dot 

دارم میـرم مهمـونـی ؛ خـونـه ی ِ سپهـر اینـا !

علـی زیـاد ( اصلـا ) از سپهـر خـوشش نمیـاد .

آخـه سپهـر ی ِ بـار ازم خـواستگـاری کـرده بـود ...

بیچـاره بچـم کلـاس چهـارم  ِ ابتـدائـی ِ ... :))

وااای علـی عـآشقتـم ؛

هـر وقـت ب ِ حـرفـات راجبـش فـک میکنـم خنـدم میگیـره .

آقـامـوم فـوتبـال بـازی کـرد و بـرد !!

طبـق ِ معمـول . قبـونـت بشـم مـن آقـامـو همـه فـن حـریفـم 

لـآکمـو عـوض کـردم : Click  &   Click

هــووووـم ی ِ بـار فقـط سبـز و ی ِ بـارم فقـط صـورتـی میـزنـم ،

ببینـم چـند چنـدیـم :)

ایـن ی ِ مـاهـم کلـا استـراحـت دادم ؛ هـووووـم خعلیـم عـالـی .

عکـس :  Click

+ کـامنـت : { کلیـک }

+   93/06/06 17:39 Mr & Mrs Dot 

دیشـب سـاعـت 12 خـوابـونـدمش ؛

خیلـی خستـه بـود .

خـودمـم نشستـم تـا سـاعـت 3 صـبح فیلـم دیـدم .

ی ِ فیلـم  ِ بـودا ؟!

راجبـه جنـگ ِ ایـران - عـراق بـود ؟!

بـازیگـرای ِ اصلیش هـم دو تـا بچـه ی ِ 9 - 10 سـالـه بـودن ؟!

نمیـدونـم اسم  ِ فیلـم چیـه امـا از روی ِ حقیقـت سـاختـه بـودنش :)

ایـن فیلمـو 3 - 4 بـار دیـده بـودم ولـی بـاز دیـدم .

هـر بـار ک ِ میبینمـش بیشتـر گریـه میکنـم .

وسطـای ِ فیلـم دیگـه طـاقـت نیـاوردمـو بیـدارش کـردم .

یکـم حـرف زدیـم ؛ حـالـم بهتـر شـد ؛ ازم خـواسـت بخـوابـم ،

ولـی خب خـوابـم نمیبـرد .

نشستـم داستـآن ِ زنـدگی ِ هـوپ رو بـرای ِ اولیـن بـار دیـدم .

ی ِ جـورایـی خـوب ِ امـا نَ ب ِ انـدازه ی ِ دنیـای ِ مـالکـوم .

هــووووـم ؛ دیشـب مـامـوشکـا کلـی از شعـرام تعـریف کـردن ؛

هــووووورااا !! :))

+ مـدرسـه :) 3>

+ اِلـی :*

+ شـاهـدخـت :'(

+ کـامنـت : فعـال ِ .

+   93/06/06 13:34 Mr & Mrs Dot  | 

دستـانـم را دور گـردنـم میگیـرم ؛

کمـی فشـار میـدم ،

یـک نفـس ِ عمیـق ،

و ...

تمـام شُـد ...

نمیـدانـم چنـدمـین بغـض را ب ِ دار آوریختـه ام !

میبینـی ؟!

اشکـی هـم دور چشمـانـم حلقـه نمیـزند ؛

فقـط نگـاه ِ سـردت را پلـک بـزن ...

+ دلـم گـرفتـه :(

+   93/06/05 22:39 Mr & Mrs Dot 

زنـگ زد ؛

صحبـت کـردیـم ؛ چقـد خـوب بـود :)

هنـوز صـداش تـو گـوشمـه .

خـنـده هـاش ...

خـانـومـم گفتنـاش ...

دوسـت دارم گفتنـاش ...

ولـی انگـار ی ِ چیـزی سـر  ِ جـاش نبـود ؛

وقـت نشـد شعـرای ِ جـدیـدمـو بخـونـم بـراش ...

+ دلـم گـرفتـه ؛

" سـرت را پـاییـن نگیـر ،

حتـی ب ِ گُـل هـای ِ روی ِ قـالـی هـم خیـره نشـو ...

گُـل ِ نـاز  ِ تـو روب ِ روی ِ تـو مشتـآق ب ِ نیـم ر ُخـی مـردان ِ زُل زده ،

تـآ طلـوع ِ چشـم هـآیـت را جشـن بگیـرد ! "

و ایـن بـود شعـری ک ِ نصفـه نقطـه دار شـد :)

کـامنـت : { کلیـک }

 

 ادامـهـ :) بـدون ِ رمـز ...


ادامه مطلب
+   93/06/05 20:39 Mr & Mrs Dot